SCURT ISTORIC

Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică (redenumită din facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică in 02.01.2018) a fost înființată la 5 mai 1993. În componența facultății la 1 septembrie 1993, erau trei catedre: „Informatica Economică”, „Cibernetică și informatică Economică” și „Matematică și econometrie”. Cu tangență la activitatea Facultății era și Centrul Științific de Calcul Economic al ASEM.

Pe parcursul anilor au avut loc restructurări, au fost formate noi subdiviziuni, a fost dezvoltată oferta educațională, s-a aprofundat și extins tematica și rezultatele cercetărilor științifice, au fost stabilite și valorificate relații de colaborare cu diverse facultăți și catedre, instituții de cercetare științifică și mediul de afacere. Tendința de îmbunătățire a calității instruirii și a cercetărilor științifice a motivat restructurarea treptată a Facultății, implicând reorganizarea unor catedre și înființarea de noi subdiviziuni..

Actualmente activitatea științifică și didactică a facultății este asigurată de  trei departamente

  • Tehnologia Informației și Management Informațional
  • Informatica Aplicată în Business
  • Econometrie și Statistică Economică

Metodologiile, instrumentele și tehnicile de acțiune și comunicare constituie temelia diferitor discipline universitare, incluse în planurile de studii la ciclul I, licență și ciclul II, masterat. Asimilarea lor de către studenții Facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” le oferă abilități și competențe în domeniile tehnologiilor informaționale, statisticii, economice etc. În scopul implicării mai active a reprezentanților mediului de afacere în procesul didactic în cadrul ASEM a fost creat centrul IT4BI și ca rezultat planul de învățământ a fost complet cu discipline noi, care corespund cerințelor pieței în domeniul tehnologiilor informaționale.

MISIUNEA

Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” este responsabilă de pregătirea specialiștilor de înaltă calificare şi cercetări științifice în domeniile: Tehnologia Informației, Cibernetică și Informatică Economică, Informatica Aplicată, Securitatea Informațională, Econometrie și Statistică economică. Desfășurarea largă a lucrărilor de edificare a societății informaționale și creșterea, odată cu concurența, a rolului calității deciziilor de gestiune a activităților economice, impun necesitatea pregătirii specialiștilor calificați în domeniu. Dobândind, pe parcursul instruirii, capacități și competențe privind procesele economice, în îmbinare cu mijloacele informatice moderne, tinerii specialiști sunt solicitați pe piața muncii atât ca specialiști IT, cât și ca economiști.

OBIECTIVE

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică își propune realizarea următoarelor obiective strategice:

  • consolidarea specializării existente, adaptarea la cerințele pieței, diversificarea domeniilor de pregătire;
  • dezvoltarea de parteneriate și colaborări interne și internaționale în vederea perfecționării învățământului universitar din ASEM, precum și alinierea la standardele europene;
  • formarea cadrelor didactice tinere și a cercetătorilor din facultatea TISE, pentru a răspunde exigențelor actuale și viitoare;
  • Realizarea structurilor logistice și curriculare în vederea dezvoltării învățământului postuniversitar;
  • îmbunătățirea calității în activitatea de cercetare științifică;
  • realizarea unei comunicări cât mai strânse între cadrele didactice și studenți, legată de procesul de învățământ, precum și în ceea ce privește nevoile lor extracurriculare;
  • asigurarea accesului studenților la tehnologii educaționale moderne.

VALORI

Comunitatea universitară a facultății TISE se ghidează de valori precum: profesionalismul, responsabilitatea, inovarea, calitatea, sustenabilitatea, transparența și echitatea. Personalul didactic al facultății este reprezentat de cadre didactice calificate, inclusiv 6 profesori universitari și 17 conferențiari universitari.

GALERIA DECANILOR

 

DUMITRU TODOROI

 (14.04.1993-26.09.1993), primul decan al facultății, profesor universitar, doctor habilitat în informatică. Începând cu 2012 anual organizează teleconferința internațională a tinerilor cercetători „Crearea Societății Conștiinței”.  Este autor (coautor) a peste 450 de publicații, inclusiv 20 de monografii și 28 de manuale și indicații metodice. Dumitru Todoroi  a fost deputat în primul parlament al RM, este deținător al distincțiilor „Ordinul Republicii”, medalia „Meritul civic”, Medalia de Argint pentru succesele remarcabile, obținute în domeniul Informaticii în anii 1991-2005, oferită de către Academia de Științe a Moldovei (2005), Medalia “Grigore MOISIL” acordată de Asociaţia INFOREC, Romania (2005); Premiu acordat de Consiliul Suprem pentru ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică  (2010).

MIRCEA ZAMBIȚCHI

Primul decan al facultății TISE ales prin concurs (27.09.1993-26.10.1998), conferențiar universitar,  doctor în științe fizico-matematice. Își începe activitatea pedagogică ca profesor de matematică în scoală, apoi ca lector la Institutul pedagogic „A. Russo” din Bălți. A activat în calitate de colaborator științific la Institutul de Matematică al AȘM. A publicat peste 40 de lucrări științifice și metodico-didactice. Mircea Zambițchi este deținătorul medaliei „Veteran al Muncii” și a ordinului „Gloria Muncii”.

ȘTEFAN BERZAN

Decan al facultății TISE în perioada 27.10.1998 -25.04.2002, conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice. A fost administrator al centrelor certificate de testare Prometric și Person VUE, conducător al Cercului Studențesc de programare Avansată, organizator al Olimpiadei de Informatică a studenților ASEM, conducător și antrenor al echipei ASEM de studenți care au participat la Olimpiada Internațională de programare ACM ICPC SEERC. Este autor (coautor) a peste 60 de lucrări științifice și metodico didactice.

ION BOLUN

Decan al facultății TISE în perioada 26.04.2002-21.01.2013, profesor universitar, doctor habilitat în informatică. Conducător de proiecte de cercetare științifică, preşedinte și organizator al conferinţelor ştiinţifice “Utilizare reţele informatice” (1997) și “Teoria şi practica afacerilor electronice” (2001), membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2004-2013), membru al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA (2013-2018), președinte sau membru al Consiliului Olimpic la Informatică al Republicii Moldova (2003-2018). A pregătit 7 doctori în științe. Este autor a peste 250 de publicații științifice și metodico-didactice, inclusiv 6 monografii și 7 manuale. Bolun Ion este deținătorul medaliei „Meritul civic” (2013), a medaliilor „60 ani a AȘM” (2006) și „Maestru în tehnologia informaţiei şi comunicaţii” (2010).

ANATOL GODONOAGĂ

Decan al facultății TISE în perioada 22.01.2013-24.04, conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice. Conducător de doctorat – trei doctori susținuți și confirmați. Participant la numeroase conferințe, stagii științifico-didactice din țară și peste hotare: România, Ucraina, Rusia. Este autor (coautor) a peste 100 de publicații, inclusiv: două monografii, un manual și alte lucrări științifico-didactice.

 

 

 

 

 

 

AUREL ZGUREANU

Decan al facultății TISE în perioada 25.04.2018-18.02.2019, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar. A fost coordonator instituțional al Proiectului Erasmus + „LMPI – Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam”, privind consolidarea capacitaților in domeniul învățământului superior. A participat la realizarea mai multor proiecte științifice. Este autor (coautor) a peste 50 de publicații științifice și metodico-didactice.

 

 

TOACA ZINOVIA

Decan al facultății TISE începând cu 19.02.2019, doctor în științe economice, conferențiar universitar, membru a comisiei de experți „Științe economice, sociologie, media și comunicare” a ANACEC. În calitate de cercetător științific, participă la proiecte naționale în cadrul INCE privind monitorizarea, analiza și prognozarea dezvoltării social-economice a Republicii Moldova. Actual este implicată in proiectul EU COST Action CA19122: European Network For Gender Balance in Informatics (perioada de implementare – 23.03.2020-18.10.2024). Este autor (coautor) a peste 50 de publicații științifice și metodico-didactice.