SCURT ISTORIC

Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică (redenumită din facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică in 02.01.2018) a fost înființată la 5 mai 1993. În componența facultății la 1 septembrie 1993, erau trei catedre: „Informatica Economică”, „Cibernetică și informatică Economică” și „Matematică și econometrie”. Cu tangență la activitatea Facultății era și Centrul Științific de Calcul Economic al ASEM.

Pe parcursul anilor au avut loc restructurări, au fost formate noi subdiviziuni, a fost dezvoltată oferta educațională, s-a aprofundat și extins tematica și rezultatele cercetărilor științifice, au fost stabilite și valorificate relații de colaborare cu diverse facultăți și catedre, instituții de cercetare științifică și mediul de afacere. Tendința de îmbunătățire a calității instruirii și a cercetărilor științifice a motivat restructurarea treptată a Facultății, implicând reorganizarea unor catedre și înființarea de noi subdiviziuni..

Actualmente activitatea științifică și didactică a facultății este asigurată de  trei departamente

  • Tehnologia Informației și Management Informațional
  • Informatica Aplicată în Business
  • Econometrie și Statistică Economică

Metodologiile, instrumentele și tehnicile de acțiune și comunicare constituie temelia diferitor discipline universitare, incluse în planurile de studii la ciclul I, licență și ciclul II, masterat. Asimilarea lor de către studenții Facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” le oferă abilități și competențe în domeniile tehnologiilor informaționale, statisticii, economice etc. În scopul implicării mai active a reprezentanților mediului de afacere în procesul didactic în cadrul ASEM a fost creat centrul IT4BI și ca rezultat planul de învățământ a fost complet cu discipline noi, care corespund cerințelor pieței în domeniul tehnologiilor informaționale.

MISIUNEA

Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” este responsabilă de pregătirea specialiștilor de înaltă calificare şi cercetări științifice în domeniile: Tehnologia Informației, Cibernetică și Informatică Economică, Informatica Aplicată, Securitatea Informațională, Econometrie și Statistică economică. Desfășurarea largă a lucrărilor de edificare a societății informaționale și creșterea, odată cu concurența, a rolului calității deciziilor de gestiune a activităților economice, impun necesitatea pregătirii specialiștilor calificați în domeniu. Dobândind, pe parcursul instruirii, capacități și competențe privind procesele economice, în îmbinare cu mijloacele informatice moderne, tinerii specialiști sunt solicitați pe piața muncii atât ca specialiști IT, cât și ca economiști.

OBIECTIVE

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică își propune realizarea următoarelor obiective strategice:

  • consolidarea specializării existente, adaptarea la cerințele pieței, diversificarea domeniilor de pregătire;
  • dezvoltarea de parteneriate și colaborări interne și internaționale în vederea perfecționării învățământului universitar din ASEM, precum și alinierea la standardele europene;
  • formarea cadrelor didactice tinere și a cercetătorilor din facultatea TISE, pentru a răspunde exigențelor actuale și viitoare;
  • Realizarea structurilor logistice și curriculare în vederea dezvoltării învățământului postuniversitar;
  • îmbunătățirea calității în activitatea de cercetare științifică;
  • realizarea unei comunicări cât mai strânse între cadrele didactice și studenți, legată de procesul de învățământ, precum și în ceea ce privește nevoile lor extracurriculare;
  • asigurarea accesului studenților la tehnologii educaționale moderne.

VALORI

Comunitatea universitară a facultății TISE se ghidează de valori precum: profesionalismul, responsabilitatea, inovarea, calitatea, sustenabilitatea, transparența și echitatea. Personalul didactic al facultății este reprezentat de cadre didactice calificate, inclusiv 6 profesori universitari și 17 conferențiari universitari.