Specialități oferite: Ciclul II – Masterat

Management Informaţional (MI)

Domeniul Managementul informational (MI) este o directie relativ noua de dezvoltare a stiintei si practicii în cadrul informaticii moderne. El cuprinde functiile ce tin de organizarea si gestionarea proceselor de informatizare a USE de diferite niveluri de ierarhie. Aceste activitati sunt orientate la asigurarea conditiilor optime (economice, infrastructurale, tehnologice, etc.) de informatizare a USE atît la nivel micro, cît si la nivel macroeconomic, în baza crearii, dezvoltarii, mentinerii si utilizarii suportului informatic al acestora. În acest scop domeniul MI integreaza cunostintele din informatica cu cunoasterea teoriei si practicii managementului general si a domeniului de aplicatie (procesele, ce au loc în societate). Specialistul la nivel de master în MI este instruit ca manager informatician în problemele de informatizare a proceselor de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informationale, precum si ca specialist-manager în informatizarea USE. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: gestionarea proceselor de informatizare a USE, inclusiv aspectele ce tin de elaborarea, proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice în USE; dezvoltarea si implementarea produselor program aplicative, inclusiv a celor necesare conducerii activitatilor economice; cercetarea, elaborarea si aplicarea noilor tehnologii informationale, orientate la un diapazon larg de aplicare; organizarea si instruirea continua a utilizatorilor, privind produsele si tehnologiile informationale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învatamîntul preuniversitar, etc.

Durata studiilor: 2 ani

Cibernetică Economică (CE)

Domeniul Cibernetica economica (CE) cuprinde functiile ce tin de monitorizarea, cercetarea si eficientizarea diverselor procese economice ce au loc în societate atît la nivel micro cît si la nivel macroeconomic, inclusiv în baza crearii, dezvoltarii, mentinerii si utilizarii suportului informatic al acestora. În acest scop domeniul CE integreaza cunostintele economice cu cele în cibernetica si informatica. Formarea profesionala în domeniu presupune pregatirea tinerilor specialisti de înalta calificare cu abilitati de a folosi în activitati metode cibernetico-economice eficiente, instrumentare si mijloace informatice moderne. Masterul în domeniul ciberneticii economice poate ocupa posturi de economist-analist în problemele de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, bazata pe folosirea metodelor economico-matematice, a noilor tehnologii informationale, precum si de specialist-manager în activitatea USE, efectuînd diverse functii ce presupun analize complexe si decizii sistemic-integriste, inclusiv în conditii de incertitudine. În general, specialistii din acest domeniu pot deveni manageri de orice nivel ierarhic în unitatile social economice. Ei pot fi angajati, de asemenea, în institutiile de învatamînt superior, în institutiile de cercetari stiintifice, în întreprinderi si organizatii din diverse ramuri ale economiei nationale.

Durata studiilor: 2 ani

Tehnologii Informaţionale în Economie (TIE)

Domeniul Tehnologii informationale în economie (TIE) cuprinde functiile ce tin de informatizarea USE de diferite niveluri de ierarhie în economia nationala a tarii. Aceste activitati sunt orientate la asigurarea conditiilor informationale de eficientizare a diverselor procese economice si sociale, ce au loc în societate atît la nivel micro, cît si la nivel macroeconomic, în baza crearii, dezvoltarii, mentinerii si utilizarii suportului informatic al acestora. În acest scop, domeniul TIE integreaza cunostintele din informatica cu cunoasterea domeniului de aplicatie (procesele, ce au loc în societate). Specialistii în acest domeniu trebuie sa posede cunostinte si capacitati temeinice pentru întelegerea proceselor economice, si cunostinte în domeniul informaticii pentru sustinerea eficienta asistata de calculator a proceselor decizionale respective. Specialistul la nivel de master în TIE este instruit ca informatician de calificare înalta în problemele ce tin de crearea tehnologiilor informationale moderne de diferite niveluri de complexitate si orientare functionala, precum si ca specialist-manager în informatizarea unitatilor economice, activitatea unitatilor economice în domeniul informaticii. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati:

  1. informatizarea USE, inclusiv aspectele ce tin de gestiunea, elaborarea-proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice;
  2. elaborarea si implementarea sistemelor informatice în USE;
  3. predarea disciplinelor de specialitate în învatamîntul preuniversitar;
  4. elaborarea alternativelor si realizarea deciziilor în domeniul informatizarii si activitatilor informatice ale unitatilor economico-sociale.

Absolventii acestui domeniu de masterat pot fi angajati în institutiile de învatamînt superior, în institutiile de cercetari stiintifice, în întreprinderi si organizatii din diverse ramuri ale economiei nationale.

Durata studiilor: 2 ani

Securitatea sistemelor informatice (SSI)

Domeniul Securitatea sistemelor informatice (SSI) cuprinde functiile ce tin de protejarea suportului informatic al activitatilor persoanelor fizice, al mediului de afaceri, al administratiei publice si al altor organizatii si institutii, inclusiv a resurselor informationale si informatiilor cu care aceste entitati opereaza. Nevoia de securitate se refera la protejarea informatiilor împotriva accesului neautorizat, coruperii, furtului; protejarea sistemelor informatice împotriva atacurilor, care ar influenta functionarea corecta a acestora; crearea conditiilor de recuperare a datelor în cazul unor dezastre. Ca exemple ar putea servi informatiile cu caracter personal, informatiile ce reprezinta secret comercial si, evident, informatiile ce reprezinta secret de stat. Specialistul în „Securitatea sistemelor informatice” trebuie sa posede cunostinte temeinice privind informatizarea unitatilor social-economice si cunostinte avansate ce tin de elaborarea, proiectarea, implementarea si exploatarea nemijlocita a instrumentarelor si mijloacelor informatice de securizare a aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice. Acesta trebuie sa: efectueze diagnosticul aplicatiei, retelei sau sistemului informatic respectiv pentru a detecta punctele slabe; ofere solu?ii de protec?ie adecvate; sa stabileasca procesele de securitate necesare; sa garanteze sustenabilitatea mijloacelor de securitate folosite; sa actualizeze mijloacele

Durata studiilor : 2 ani