Specialități ciclul II, Masterat

Ciclul II – de doi ani – masteral – conduce la obținerea diplomei de master, masteranzii dobândind cunoştinţe avansate și competențe de analiză și sinteză, specifice funcțiilor de conducere din domeniul dat.

La ciclul II (Masterat) procesul predării devine mai complex, fiind efectuată trecerea de la transmiterea la comunicarea interactivă şi problematizată a conţinutului disciplinei predate. Pe lângă metodele tradiţionale de predare se aplică pe larg dezbateri inter- şi trans- disciplinare, studii de caz, joc de roluri, asaltul de idei (brainstorming).

Învăţarea se efectuează în baza unei documentări ample a surselor bibliografice autohtone şi străine, atât tradiţionale cât şi electronice. Importantă devine activitatea de învăţare în grup şi prin intermediul atelierelor de lucru, unde se analizează şi se sintetizează informaţia relevantă din domeniul ST. Se recomandă participarea masteranzilor la cercetările efectuate în cadrul laboratoarelor ştiinţifice a instituţiei superioare de învăţământ.

Cunoştinţele, competenţele şi aptitudinile la ciclul II sunt evaluate prin examene, prezentări a unor situaţii practice concrete, rezultatele stagiului de practică şi a tezei de master

Masterul „Statistica şi Actuariat în Asigurări, Economie si  Business” are drept obiective:
 • Integrarea programului de master în reţelele europene de excelenţă şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior;
 • Contabilizarea cunoştinţelor transmise în program cu cele din universităţile europene;
 • Transmiterea de cunoştinţe economice în general şi de economie cantitativă – în special, pentru a forma abilităţi care să permită absolvenţilor desfăşurarea de activităţi în structuri decizionale de nivel mediu şi superior;
 • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul statisticii, pentru a accesa funcţii manageriale şi de concepţie;
 • Pregătire statistică de specialitate şi dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică în acest domeniu;
 • Selectarea, perfecţionarea şi implicarea în programul de master a unui corp profesoral de elită în domeniul economiei cantitative şi al statisticii;
 • Implicarea cursanţilor programului de master în programele de cercetare ştiinţifică în vederea aplicării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite.

Pentru a realiza aceste scopuri competenţele obţinute sunt dezvoltate prin cursurile speciale, cu orientare verticală, în care masteranzii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Programul de master este orientat într-o dublă direcţie, în funcţie de tipul de masterat: spre dezvoltarea competenţelor de cercetare, pentru masterul academic şi competenţe instrumentale şi profesionale pentru masterul profesional (de specializare îngustă).

Programul de master este fundamentat pe baza unui plan de învăţământ, care cuprinde în primul an atât pentru masteratul de cercetare cât şi pentru cel de profesionalizare  un set comun de unităţi de curs fundamentale:

 • metode statistice avansate,
 • statistica financiara,bancara si bursiera,
 • politici micro şi macroeconomice,
 • matematici financiare,
 • metodologia cercetărilor economice,
 • analiza si predicţia seriilor de timp,
 • matematici actuariale,
 • gestiunea asigurărilor,
 • analize si prognoze economice,
 • practici actuariale in asigurări de viata si generale şi un set de discipline la alegere.

Practica de producţie  se desfăşoară printr-un proces de consultare cu persoanele şi instituţiile-cheie  (angajatorii, absolvenţii, tinerii specialişti, etc.), care   evaluarea competenţelor practice ale absolvenţilor ciclului II în baza soluţionării unor situaţii de caz propuse absolvenţilor de către angajatori.

Programul va deprinde masteranzii   în înţelegerea relaţiilor între cicluri şi dezvoltarea economică, cum funcţionează pieţele, care sunt factorii ce motivează activitatea firmelor şi totodată piaţa forţei de muncă, cum se formează şi este distribuit venitul, politicile economice şi principiile teoretice folosite în analiza datelor din economie. Studiile de masterat se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, iar absolvenţilor li se acordă  titlul de master în domeniul respectiv.

 Finalităţile studiilor:
 1. trebuie să posede competenţele ciclului I
 2. trebuie să demonstreze cunoaşterea avansată în domeniul BA
 3. trebuie să demonstreze abilităţi analitice şi predictive
 4. trebuie să posede competenţe de a participa la luarea deciziilor strategice şi de a efectua aprecieri critice a soluţiilor strategice
 5. trebuie să cunoască legislaţia în domeniul afacerilor
 6. trebuie să posede abilitatea de conducere
 7. trebuie să posede abilitatea de comunicare a ideilor, problemelor şi soluţiilor atât audienţei specializate, cât şi celei nespecializate
 8. trebuie să posede capacitatea de a munci în cadrul unei echipe interdisciplinare
 9. trebuie să posede competenţe de negociere, convingere şi prezentare eficientă
 10. trebuie să posede capacitatea de adaptare la schimbări
 11. trebuie să posede competenţe de cercetare

Teza de master, ca etapa finala a învăţământului   superior la ciclu II trebuie să asigure nu numai consolidarea culturii academice, dar, de asemenea, un set de concepte metodologice necesare şi abilităţi de   activitate in domeniul ales de  activitate profesională.